Ważne informacje

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - zmiany od 2017 r.

W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 20 listopada). Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem. Niezależnie od tego uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.


TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW DO INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB I ARiMR

 


NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

 

Nowy system płatnosci bezpośrednich w latach 2015-2020 będzie składał się z elementów obowiązkowych, które państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów dobrowolnych, których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego państwa.

System obowiązkowy obejmuje:

 • jednolitą płatność obszarową (JPO)
 • płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność na zazielenienie)
 • płatność dla młodych rolników

Spośród elementów dobrowolnych MRiRW proponuje:

 • płatności powiązane z produkcją rolną uzależnione od określonych limitów ilościowych oraz oparte na ustalonych obszarach i plonach lub ustalonej liczbie zwierząt, w ramach tych zawierają się min.: płatności do zwierząt (bydła, krów, owiec, kóz), upraw (buraków cukrowych, skrobi, owoców miękkich, chmielu, roslin wysokobiałkowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego
 • płatność dodatkową
 • płatność dla małych gospodarstw

Płatności związane z profilem naszej działalności to płatności powiązane z produkcją czyli:

 • płatnośc do owiec: płatność przysługuje rolnikowi, który ma co najmniej 10 sztuk samic owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy; zwierzę spełnia wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt; płatność przysługuje do zwierząt od pierwszej sztuki w stadzie; szacowana stawka płatności to ok. 25 EUR/szt.
 • płatność do kóz: płatność przysługuje rolnikowi, który ma co najmniej 5 sztuk samic kóz w wieku co najmniej 12 miesięcy; zwierzę spełnia wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt; płatność przysługuje do zwierząt od pierwszej sztuki w stadzie; szacowana stawka płatności to ok. 15 EUR/szt.
Informacje zaczerpnięte są z projektu MRiRW z sierpnia 2014 i co do ich ostatecznej wersji trwją jeszcze konsultacje.

 


 CZARNOGŁÓWKA W PROGRAMIE OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH OWIEC OD 2015 r.

 

Od 2015 r. do programu wchodzi kolejna rasa owiec - czarnogłówka. Jest to pierwsza rasa mięsna umieszczona w programie. Z terenu działania naszego Związku do programu zakwalifikowano jedno stado należące do Pana Sebastiana Krycha z gminy Będków. Przeglądu maciorek dokonała komisja składajaca się z przedstawicieli IZ-PIB Balice, POZw, RZHOiK w Piotrkowie Tryb.

 


 

Ubój z konieczności

 

Poniżej link do strony dotyczącej praktycznych wskazówek dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią:
 
 
Ulotki w formie wydrukowanej dla hodowców zrzeszonych w RZHOiK również w siedzibie Związku przy ul. Młynarskiej 2 pok. 110.

 

Aktualne informacje dla hodowców owiec


I.                  Zgłoszenie stada :

Zgodnie z art.5 ust1 pkt2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342). Podjęcie działalności nadzorowanej, polegającej na utrzymaniu zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
 2. Określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą hodowca zamierza prowadzić;
 3. Określenie lokalizacji obiektów i miejsc, w których ma być prowadzona działalność;

W przypadku utrzymywania owiec do zgłoszenia należy dołączyć wniosek o uznanie gospodarstwa za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

II.               Identyfikacja i rejestracja zwierząt:                                             

Według Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr.204, poz.128) posiadacz owiec zobowiązany jest do oznakowania zwierząt znajdujących się w siedzibie stada oraz do prowadzenia księgi rejestracji. Fakt oznakowania zwierząt zgłaszany jest do rejestru zwierząt oznakowanych gospodarskich w ARiMR przed opuszczeniem przez to zwierzę stada, nie później jednak niż 180 dni od jego urodzenia.

III.           Warunki utrzymania owiec:

Minimalne warunki utrzymania owiec określa Rozporządzenie MRiRW  z dnia 28 czerwca 2010 r.(D.U.nr.116 poz. 778 z 2010 r) zgodnie,  z którym :

Zwierzętom zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymania uwzględniające minimalne normy powierzchni  w zależności od systemów utrzymania.

Owce utrzymuje się w warunkach:

 1. Nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała i cierpień;
 2. Zapewniających im swobodę ruchu, możliwość kładzenia się wstawania  oraz leżenia;
 3. Umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.
 4. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta oświetla się światłem sztucznym  lub zapewnia dostęp światła naturalnego.

Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie, sprzęt wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt, czyści się i odkaża, pomieszczenia zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

Owcom zapewnia się stały dostęp do wody, a urządzenia do pojenia winny zabezpieczać wodę przed wylewaniem. Zwierzęta karmi się co najmniej dwa razy dziennie paszą dostosowaną do  ich wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.

Chore lub ranne zwierzęta  otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje.

IV.           Minimalne warunki utrzymania owiec:

Owce utrzymywane są pojedynczo lub grupowo;

Powierzchnia pomieszczeń dla owiec utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić:

 1. tryka - co najmniej 3 m2;
 2. matki z jagnięciem – co najmniej 2,5 m2 i dodatkowo 0,7 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego;
 3. jarki – co najmniej 1,5 m2;
 4. tryczka – co najmniej 2 m2;
 5. skopka – co najmniej 0,8 m2.

Powierzchnia pomieszczeń dla owiec utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę:

 1. tryków – co najmniej 2 m2;
 2. matek z jagniętami – co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo 0,5 m2 dla każdego jagnięcia ssącego
 3. jarek – co najmniej 0,8 m2;
 4. tryczków – co najmniej 1,5 m2;
 5. skopków – co najmniej 0,6 m2.

V.              Obowiązek zgłoszenia upadków zwierząt:

Zgodnie z art.42 pkt.1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr. 213 poz. 1342 z póżn. zm.). Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

VI.           Obowiązek zgłaszania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny:

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny określa Rozporządzenie MRiRW a dnia 21 października 2010r.(Dz.U.2010 nr.207 poz. 1370) – dopuszcza ubój na terenie gospodarstwa: cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu i zwierząt dzikich utrzymywanych w  fermach.

O zamiarze przeprowadzenia uboju owcy w celu produkcji mięsa na własny użytek posiadacz zwierząt ma obowiązek poinformować powiatowego lekarza weterynarii na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju.

Informację należy przekazać w formie pisemnej( wzór określony przez w/w rozporządzenie MRiRW),w informacji tej można również zgłosić mięso do badania poubojowego.

Posiadacz zwierzęcia dokonujący uboju na użytek własny obowiązany jest do zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, u owiec i kóz do 12 miesiąca życia – jelito biodrowe i śledziona, powyżej 12 miesiąca – czaszka, migdałki, rdzeń kręgowy, jelito biodrowe , śledziona, czyli przekazania tych odpadów do zakładu utylizacyjnego za potwierdzeniem odbioru.

O zamiarze uboju owiec i kóz powyżej 18 miesiąca życia posiadacz zwierzęcia obowiązany jest powiadomić powiatowego lekarza weterynarii nie później niż na 7 dni przed datą uboju, z urzędu pobierane są próbki w kierunku trzęsawki  -  gąbczastych encefalopatii.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii o ubojach zwierząt na własny użytek, nie zgłoszenie do PIW zamiaru uboju zwierzęcia, jego posiadaczowi grozi  kara pieniężna w wysokości od 100 do 2000 zł ( kary ogłoszone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 26 maja 2010 r.§1 pkt.34).

W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane po uprzednim pozbawieniu ich świadomości (ogłuszeniu) przez przyuczonego ubojowca.

Mięso zwierząt poddanych ubojowi na wniosek i koszt posiadacza tego mięsa poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzanemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Opracował Jerzy Gemel        


                                                    

Ubój zwierząt gospodarskich na własny użytekCzym jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.


Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.
Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym.

Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.

W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.

Dlaczego zgłaszanie uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny jest ważne?
Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.
Produkcja   mięsa    przeznaczonego    na   użytek   własny,    tj.    pozyskiwanie    mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi czynnościami-weterynaryjnymi,    m.in.    koniecznością   przeprowadzenia    badania    w    kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.

Informacje pochodzą od Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związek 
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi potwierdziło dopłatę w wysokości około 30 euro do sztuki owcy matki w stadach powyżej 10 sztuk matek lub jarlic powyżej 12 miesiąca życia w 2012 roku. Więcej informacji mozna uzyskać bezpośrednio na stronie ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych agencji. W celu uzyakania płatności należy podać informację o liczbie zwierząt (owiec matek i jarlic powyżej 1 roku życia) we wniosku o płatność obszarową i dołączyć wykaz numerów tychże zwierząt. Druki wykazów do pobrania na stronie ARiMR.
O takie dopłaty będą mogli się starać rolnicy z 7 województw: p
odkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.
Szersze informacje na temat samych wniosków obszarowych i dopłat można znaleźć w kwietniowym wydaniu miesięcznika RADA w artykule Pani Marii Błaszczyk pt. " ZMIANY WE WNIOSKACH OBSZAROWYCH".

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Pliki wykorzystywane są, aby móc dostosować witrynę do Państwa oczekiwań oraz w celach statystycznych. Blokadę użytkowania plików cookies można ustawić w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce. Dalsze korzystanie z naszej witryny, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo politykę stosowania plików cookies.